Moje Boisko ORLIK 2012
w Zawoi Wilcznej

 

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w Zawoi Wilcznej

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Administratorem kompleksu sportowego ORLIK jest Urząd Gminy w Zawoi, w imieniu którego nadzór nad działalnością ORLIKA sprawuje gospodarz obiektu.

 

 1. Regulamin określa:
 1. zasady korzystania z boisk ORLIKA, szatni oraz zaplecza sanitarnego,
 2. podstawowe obowiązki użytkowników ORLIKA,
 3. zakazy obowiązujące użytkowników ORLIKA,
 4. sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu.

 

 1. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z ORLIKA, czuwa gospodarz obiektu oraz zatrudnieni Lokalni Animatorzy Sportu, zwani dalej „animatorami”, którzy upoważnieni są do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.

 

 1. ORLIK jest obiektem ogólnodostępnym, z zastrzeżeniem pkt. 6, a korzystanie z niego jest bezpłatne.

 

 1. Corocznie ORLIK rozpoczyna działalność 1 marca, a kończy 30 listopada.

 

 1. Gospodarz ORLIKA wraz z animatorami sporządza co miesiąc harmonogram korzystania z ORLIKA, uwzględniając następujące zasady:

 

 1. w ciągu roku szkolnego, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej:
 • w godzinach od 8.00 do 15.00 obiekt jest do wyłącznej dyspozycji Szkoły Podstawowej w Zawoi Wilcznej na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć sportowych,
 • w miesiącach: marzec i listopad obiekt jest ogólnodostępny od godziny 15.00 do 18.00,
 • w miesiącach: kwiecień i październik obiekt jest ogólnodostępny w godzinach od 15.00 do 19.00,
 • w miesiącach maj, czerwiec i wrzesień obiekt jest ogólnodostępny w godzinach od 15.00 do 21.00;

 

 1. w ciągu roku szkolnego, w soboty, niedziele i dni wolne od nauki szkolnej obiekt jest ogólnodostępny:
 • w miesiącach: marzec i listopad od godziny 10.00 do 18.00,
 • w miesiącach: kwiecień i październik od godziny 10.00 do 19.00,
 • w miesiącach: maj, czerwiec i wrzesień od godziny 10.00 do 21.00;

 

 1. w okresie wakacji letnich, w miesiącach: lipiec i sierpień ORLIK jest ogólnodostępny od godz. 10.00 do 21.00.

 

 1. Obsługa ORLIKA zobowiązana jest do miłego i wyrozumiałego traktowania wszystkich użytkowników obiektu, udzielania fachowych porad i wszelkiej pomocy w razie potrzeby.

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z ORLIKA

 

 1. Wejście na obiekty ORLIKA jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości niniejszego regulaminu.
 2. Osoby będące pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających nie mają prawa wejścia.
 3. Wszystkie zajęcia sportowe odbywające się na ORLIKU koordynuje gospodarz obiektu bądź animatorzy.

 

 1. Koniecznym warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju oraz obuwia sportowego o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie; nie dopuszcza się używania korków i kolców.
 2. Z Orlika korzystać mogą wszyscy chętni z następującymi zastrzeżeniami:
 1. osoby indywidualne mogą korzystać z boisk w każdym czasie, jeżeli na boiskach nie odbywają się aktualnie zorganizowane zajęcia sportowe,
 2. dzieci do lat 7, chcące korzystać indywidualnie z boisk, muszą znajdować się pod opieką uprawnionych opiekunów,
 3. grupy zorganizowane muszą wcześniej uzgodnić termin wejścia na ORLIKA z gospodarzem obiektu,
 4. dopuszcza się stałe rezerwacje boisk dla grup zorganizowanych, w terminach ustalonych z gospodarzem obiektu.
 1. W przypadku złych warunków atmosferycznych, a w szczególności gdy:
 • temperatura powietrza utrzymuje się poniżej 5 stopni Celsjusza,
 • występują intensywne opady deszczu, śniegu lub gradu,
 • wieje silny, porywisty wiatr,

gospodarz obiektu, ze względu na bezpieczeństwo użytkowników oraz zasady użytkowania nawierzchni boisk, ma obowiązek zabronić korzystania z boisk.

 1. Z szatni oraz pomieszczeń sanitarnych ORLIKA mogą korzystać wyłącznie użytkownicy obiektu.
 2. Jednorazowo na Orliku może przebywać nie więcej niż 50 osób. Większa liczba przebywać może wyłącznie podczas rozgrywania wcześniej zaplanowanych zawodów sportowych.
 3. W porze wieczornej, gdy korzystanie z obiektu wymaga oświetlenia:
 1. boisko do piłki nożnej udostępnia się, jeżeli liczba korzystających z niego wynosi co najmniej 10 osób,
 2. boisko wielofunkcyjne udostępnia się, jeżeli liczba korzystających wynosi minimum 8 osób.
 1. Rowery i motorowery można parkować wewnątrz ogrodzenia obiektu, w miejscu wskazanym przez gospodarza lub animatorów.

 

 1. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

 1. Każdy użytkownik ORLIKA zobowiązany jest do:
 1. przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego regulaminu,
 2. korzystania z wszystkich obiektów i urządzeń sportowych zgodnie z ich przeznaczeniem,
 3. przestrzegania porządku, czystości i zasad estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu; na ORLIKU nie wolno pozostawiać żadnych śmieci,
 1. Wszyscy użytkownicy muszą stosować się do poleceń i nakazów gospodarza oraz animatorów.
 2. Na wszystkich obiektach ORLIKA obowiązują przyjęte powszechnie normy współżycia społecznego, a w rywalizacji sportowej zasada fair play.
 3. Każdy użytkownik jest zobowiązany natychmiast powiadomić gospodarza ORLIKA bądź animatora o wszelkich zauważonych uszkodzeniach urządzeń sportowych, kontuzjach osób przebywających na obiekcie oraz o innych zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

 

 1. ZAKAZY DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW ORLIKA

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem na Orliku zabrania się:
 1. spożywania alkoholu, środków odurzających i innych podobnie działających substancji,
 2. palenia papierosów,
 3. spożywania posiłków i słodyczy oraz żucia gumy,
 4. zakłócania porządku i przeszkadzania osobom korzystającym aktualnie z boisk,
 5. używania wulgarnych słów i okrzyków,
 6. wspinania się na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
 7. wprowadzania zwierząt,
 8. wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, wykonanych z kruchego, pękającego i twardego materiału (np. butelki ze szkła)

 

 

 

 1. Na terenie obiektu nie wolno:

 

 1. jeździć na rowerze, motorowerze, oraz innym sprzęcie mogącym niszczyć nawierzchnie boisk i terenów zielonych,
 2. niszczyć roślin oraz deptać trawy.
 3. pozostawiać żadnych śmieci, a w szczególności puszek metalowych i butelek plastikowych po napojach, papierów, opakowań itp.

 

 1. SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Gospodarz ORLIKA oraz animatorzy mają obowiązek odmówić wstępu na Orlika osobom, które nie zgadzają się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

 1. Gospodarz ORLIKA oraz animatorzy mają obowiązek nakazać opuszczenie ORLIKA użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:
 1. złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów i pomimo upomnienia nadal nie stosują się do zapisów regulaminu,
 2. gdy ich zachowanie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, treningów lub rozgrywek sportowych lub zakłóca korzystanie z Orlika innym osobom.

 

 1. Gospodarz obiektu oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
 1. straty materialne oraz kontuzje użytkowników, które wynikły z braku stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu,
 2. przedmioty, dokumenty i inne wartości, stanowiące własność użytkowników.

 

 1. Użytkownik, który w wyniku niewłaściwego korzystania z boisk, urządzeń sportowych, zaplecza sanitarnego, szatni lub wypożyczonego sprzętu sportowego doprowadził do zniszczenia lub uszkodzenia mienia ORLIKA, zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z naprawą bądź wymianą.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga gospodarz obiektu.
 2. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu należy kierować do Urzędu Gminy Zawoja.

 

 

Wójt Gminy Zawoja

 

Moje Boisko Orlik 2012 w Zawoi Wilcznej

34-222 Zawoja

e-mail kajot1570@interia.pl